مطالب علمی فضایی
طلا از اعماق فضا
تمدن های هوشمند فضایی
فضانوردان باستانی
تسخیر دیگر سیارات
رايانه ها در علوم فضايي
چگونگی پیدایش سیارات
پيدايش قمر ماه
فضایی ها در تاریخ بشر
زباله‌هاي فضايي
تکنولوژی فضایی ها
 زندگی در دیگر سیارات
سياهچاله ها
شهاب سنگ چیست
 شهاب واره چيست
غبار فضايي
 اسرار قمر ماه
سوخت ها در فضا
فضا چیست
 سال نوری چيست
فروش مولتی اکانت
  نام اعداد خیلی بزرگ
 
بازی آنلاین فکری و فضایی

 

 
 
 
 
 

سياهچاله هاسياهچاله ها مناطقي از فضا مي باشند كه نيروي گرانش در آنجا به قدري زياد است كه هيچ چيز نمي تواند از آن منطقه بگريزد. سياهچاله ها قابل رويت نيستند و در واقع نامرئيند زيرا حتي نور نيز در دام آنها گرفتار مي شود. تشريح بنيادي سياهچاله ها بر اساس معادلات موجود درتئوري نسبيت عام آلبرت اينيشتين مطرح شد. اين تئوري در سال 1916 منتشر گرديد.

خصوصيات سياهچاله ها

نيروي گرانش نزديك يك سياهچاله بسيار قوي است چرا كه همه ذرات سياهچاله در يك نقطه در مركزآن متمركز شده اند. فيزيكدانان به اين نقطه، نقطه تمركز (singularity) مي گويند و بر اين باورند كه اندازه آن از هسته يك اتم نيز كوچك تر است.
به سطح يك سياهچاله افق رويداد مي گويند. اين سطح يك سطح معمولي قابل ديدن يا لمس كردن نيست. در افق رويداد، كشش نيروي گرانش بينهايت قدرتمند است. يك شي در اين منطقه تنها براي يك آن مي تواند حضور داشته باشد و سپس در ذرات نورغرق شده و فرو مي رود.
ستاره شناسان براي تعيين اندازه يك سياهچاله شعاع افق رويداد را اندازه مي گيرند. شعاع يك سياهچاله بر حسب كيلومتر برابر است با سه برابر جرم خورشيدي اجرام موجود در سياهچاله. جرم خورشيد برابر است با يك جرم خورشيدي.
هيچ سياهچاله اي به طور دقيق هنوز كشف نشده. دانشمندان براي اثبات اين كه يك جرم فشرده يك سياهچاله است بايستي اثراتي را اندازه گيري كنند كه تنها يك سياهچاله قادر به اعمال و ايجاد آنها مي باشد. انحناي شديد موج نور و كند شدن بيش از حد زمان مي توانند دو نمونه از آثار وجود يك سياهچاله باشند. اما ستاره شناسان اجرام فشرده اي را پيدا كرده اند كه با كمي ترديد مي توان آنها را سياهچاله فرض نمود و ادامه اين مقاله نيز بر اساس اين يافته ها مي باشد.

تشكيل سياهچاله ها

طبق نظريه نسبيت عام، يك سياهچاله زماني ايجاد مي شود كه يك ستاره سنگين سوخت هسته اي خود را به اتمام مي رساند و پس از آن توسط نيروي گرانش خودش فشرده مي گردد. تا هنگاميكه ستاره در حال مصرف سوخت مي باشد، انرژي ناشي از آن تعادل ستاره را در برابر نيروي گرانش حفظ مي كند. پس از اتمام سوخت ستاره ديگر قادر به تحمل وزن خود نيست در نتيجه مركز ستاره دچار فروريختگي مي شود. اگر جرم مركز ستاره بيش از سه برابر جرم خورشيد باشد، ظرف كمتر از يك ثانيه درون نقطه تمركز فرو مي ريزد.

سياهچاله هاي كهكشاني

اغلب ستاره شناسان بر اين باورند كه كهكشان راه شيري— كهكشاني كه منظومه شمسي ما در آن قرار گرفته – شامل ميليونها سياهچاله است. دانشمندان تعدادي از آنها را در راه شيري پيدا كرده اند. اين اجرام در ستاره هاي دوتايي كه اشعه ايكس صادر مي كنند مي باشند. يك ستاره دوتايي، يك جفت ستاره اند كه دور يكديگر مي چرخند.
در يك ستاره دوتايي كه شامل يك سياهچاله و يك ستاره معمولي است، ستاره در فاصله نزديكي از سياهچاله در گردش است. در نتيجه، سياهچاله گازهاي ستاره را به شدت به درون خود فرو مي برد. سايش و اصطكاك اتم هاي موجود در اين گازها در منطقه افق رويداد دماي گازها را به چندين ميليون درجه مي رساند. به دنبال آن، انرژي به صورت اشعه ايكس از اين گازها متشعشع مي گردد. ستاره شناسان اين تشعشعات را با استفاده از تلسكوپ اشعه ايكس تشخيص مي دهند.
ستاره شناسان بر اساس دو دليل مي پذيرند كه يك ستاره دوتايي شامل سياهچاله مي باشد: 1- هر دوتايي كه يك منبع شديد و متغير از اشعه ايكس است. وجود اين اشعه ها اثبات كننده وجود يك ستاره فشرده است. اين ستاره فشرده ممكن است يك سياهچاله و يا جرمي با فشردگي كمتر يعني ستاره نوتروني باشد. 2- يك ستاره مرئي با چنان سرعتي در مدار خود در گردش است كه تنها يك جرم با سه برابر جرم خورشيد ممكن است عامل اين سرعت باشد.

سياهچاله هاي عظيم الجثه

دانشمندان بر اين باورند كه همه كهكشانها داراي يك سياهچاله عظيم الجثه در مركز خود مي باشند. گمان مي رود جرم هريك از اين سياهچاله ها بين يك ميليون تا يك بيليون جرم خورشيدي باشد. ستاره شناسان به اينكه اين سياهچاله ها بيليونها سال پيش در اثر گازهاي متمركز شده در مركز كهكشانها توليد شده باشند مظنون مي باشند.
دلايلي قطعي وجود يك سياهچاله عظيم الجثه در مركز كهكشان راه شيري را اثبات ميكنند . ستاره شناسان بر اين باورند كه اين سياهچاله يك منبع عظيم از امواج راديويي به نام سگيتاريوس آ (Sagittarius A* (SgrA*)) مي باشد. مهمترين دليل براي اينكه ثابت نمايد SgrA يك سياهچاله عظيم الجثه است، سرعت حركت ستاره ها به دور آن است. سريعترين ستاره كه تا به حال در كهكشان راه شيري مشاهده شده هر 2/15 سال يكبار به دور SgrA با سرعت 5000 كيلومتر (3100 مايل) در ثانيه گردش مي نمايد. حركت اين ستاره، ستاره شناسان را متقاعد مي كند كه شئ سنگيني چندين ميليون برابر جرم خورشيد در مركز مدار اين ستاره وجود دارد. تنها جرم شناخته شده كه مي تواند به اين سنگيني باشد و در مركز مدار اين ستاره قرار بگيرد يك سياهچاله است.
سياه چاله چيست؟
سياهچاله، اين اجرام نادر و عجيب، را مي‌توان نتيجه تفکرات جوان باهوش آلماني که در سال در دفتر ثبت اختراعات سوئيس مشغول به کار بود دانست. آلبرت اينشتين در سال تئوري نسبيت عام خود را که انقلابي عظيم در فيزيک نوين بود را ارائه کرد. آلبرت اينشتين پي برده بود که جهان اساساً در مکانهاي متفاوت نسبت به قوانين نيوتن قابل توضيح نيست. او گفت که سه بعد از فضا نمي‌توانند به صورت مجزا از بعد چهارم يعني زمان باشند. او گفت که اينها باهم پيوسته هستند و آنها رافضا - زمان ناميد. اين ساختار همانند يک ساختار نامرئي است که در واقع وجود دارد. او گفت که فضا نمي‌تواند مطلق باشد، بلکه پيوسته‌است. اين بافت فضا زماني مي‌تواند خميده شود و يا اينکه پيچ و تاب پيدا کند.

اين بافت که مي‌تواند جالب باشد فقط در صورتي مي‌تواند مسطح و صاف باشد که هيچ چيز در روي آن وجود نداشته باشد. اگر جسمي جرم دار در روي آن وجود داشته باشد گرانش نيز وجود دارد و هر جا که گرانش وجود داشته باشد اين بافت فضا - زمان خميده مي‌شود. و همين خميدگي بافت فضا- زمان براي اجرام حکم مي‌کند که چگونه حرکت کنند.يا در واقع مي‌گويد که گرداگرد اين فضا - زمان خميده به سير و سفر بپردازند. گرانش در تئوري نسبيت عام اثر هندسي جرم بر فضاي اطراف خود است. اگر بخواهيم کمي ساده‌تر توضيح دهيم همين خميدگي عامل ايجاد گرانش است.

اينشتين براي تصور اين واقعيت فرض کرد که کاغذي دارد و آن کاغذ را ساختار فضا - زمان فرض کرد. او جسمي سنگين را در روي آن کاغذ قرار داد (آن جسم را خورشيد در نظر گرفت) و ديد که در ساختار کاغذ خميدگي و فرورفتگي ايجاد شده‌است. او گفت که اين فضا زمان خميده گرانشي توليد مي‌کند که هر چه اين خميدگي بيشتر باشد گرانش نيز قوي‌تر خواهد بود. سرانجام در جهان اجرامي وجود دارند که اين خميدگي را به نهايت خود مي‌رسانند و تمام مسيرها را بسوي خود خم مي‌کنند و اين اجرام دقيقاً سياهچاله‌هاي کيهاني هستند.

در سياهچاله ناحيه‌اي به نام افق رويداد وجود دارد که هيچ چيزي بعد از عبور از آن نمي‌تواند به بيرون برگردد و يا به عبارت ديگر بلعيده مي‌شود. اين يکي از اسرار سياهچاله‌هاست که دانشمندان روي چگونگي آن به پژوهش مي‌پردازند .صفت «سياه» در نام سياه‌چاله به اين خاطر است که همه نوري که به داخل آن راه مي‌يابد را به دام مي‌اندازد دقيقا مانند مفهوم جسم سياه در ترموديناميک. يک سياهچاله برخلاف درون نامرئي‌اش مي‌تواند حضور خود را از راه کنش و واکنش با محيط پيرامون نشان دهد. ما از طريق ديدن حلقه? تجمعي و يا يک گروه از ستاره‌ها که به دور يک ناحيه تاريک و خالي در حال گردش‌اند مي‌توانيم به حضورشان پي‌ببريم.

جرم سياه چاله ها:
سياه چاله‌ها اجرام فضايي داراي شعاع بسيار کم (در حدود يک دهم شعاع زمين) و جرم بسيار زياد مي‌‌باشند ( بيش از ?.? برابر جرم خورشيد. گفتني است اين سياهچاله‌ها از فرو پاشي ستارهاي نوتروني به وجود مي آيند و پس از آنکه هسته اتم ها در آن به قدري بزرگ شدند که نيروي گرانش ديگر نتواند انرژي لازم براي جوش هسته‌اي را در آنها تأمين کند تشکيل مي شوند. سياهچاله‌ها را که بسيار کوچکند، آخرين مرحله تاريخ رندگي ستارگان بسيار بزرگ مي‌‌دانند.

سياه چاله نتيجه پديده ايست که به ان تلاشي گرانشي مي گويند. اتم هاي ستارها به يکديگر فشرده و فشرده تر مي شوند و لذا ستاره دائما سنگين و سنگين تر مي شود. از عوامل بروز چنين پديدهاي انفجار خيلي سريع و شديد ستارهاي غول پيکر است.
لايه هاي بيروني ستاره ناگهان در فضا پراکنده مي شود. اگر در اين زمان مواد کافي در هسته ستاره مو جود باشد ستاره به طرف داخل شروع به متلاشي شدن مي کند و در نتيجه کره هاي بسيار گران تشکيل مي شود. در چنين صورتي به آن ستاره نوتروني مي گويند.حجمي به اندازه يک قوطي کبريت از چنين کره اي 10 ميليارد تن وزن خواهد داشت. سياه چاله جرم بسيار کوچک و عجيبي ست که به صورت باور نکردني سنگين و گران است. ستاره شناسان مي گويند هر چيزي که در محدوده ان قرار مي گيرد متلاشي مي شود يا کاملا به درون سياه چاله مکيده مي شود و از نظر جهان ما غير قابل رويت مي شود. وقتي که ستاره به از هم پاشيدن ادامه داد و از مرحله ستاره نوتروني هم گذشت و بطور کامل از هم پاشيد، وزن شما از ميليون تن بيشتر و بيشتر خواهد شد.
جرم برخي از اين سياهچال ها از يک ميليون تا سه ميليارد برابر خورشيد بوده و در ابتداي تولد کيهان پيدايش يافته اند. زماني که هر نوع ماده، ستاره و يا سياره اي در نزديکي آن گرفتار جاذبه اش شود، با سرعت سرسام آور و به صورت مارپيچ به سمت مرکز آن کشيده شده و در اثر جاذبه شديد بتدريج به يک صفحه تبديل مي شود. در يکي از تحقيقات اخترشناسان سرعت ورود چندين سياره به درون مرکز


کهکشان راه شيري محاسبه و معادل ميليون کيلومتر در ساعت بوده است. حتي سيارات غول پيکر قبل

از رسيدن به هسته اصلي در اثر نيروي جاذبه بسيار قوي آن تکه تکه مي شوند. با افزايش سرعت و برخورد قطعات به يکديگر و توليد اصطکاک شديد، دما به ده ها ميليون درجه سانتي گراد رسيده و در اين حرارت اشعه هاي ايکس و گاما توليد مي شوند.زمان در سياه چاله ها
فرض کنيد بر روي يک تشک گلوله سنگيني مي اندازيم در اين حالت خواهيم ديد که گلوله حالت انحنايي روي تشک ايجاد کرده است حال اگر توپ کوچکي را هم روي تشک رها کنيم اين توپ از انحناي ايجاد شده عبور کرده و پيش گلوله خواهد افتاد. ماجراي سياه چاله ها هم طبق نظريه نسبيت عام انيشتين درست به همين صورت است به طوري که جرم زياد سياه چاله ها باعث انحناي فضا – زمان مي شود و اجرام را به طرف خود مي کشد و يک حلقه زماني در سياه چاله ايجاد مي شود که اگر فرضاً شما از اين حلقه عبور کنيد احساس خواهيد کرد زمان دچار اختلال شده است و فردا همان ديروز مي شود که در اين حالت هر روز شما به عقب برمي گرديد


در حقيقت درون سياهچاله‌ بر اشيا عمري نمي‌گذرد، ولي مداوماً کوچک‌تر مي‌‌شوند. مشاهده کنندگان سياهچاله‌ از فاصله مطمئن و ايمني نمي‌توانند واقعاً آن را ببيند، زيرا نور مانند شکلهاي ديگر انرژي، تحت تأثير مکش سياهچاله‌ است.(مي دانيم كه يك جسم زماني ديده مي شود كه نور تابيده شده به آن به سمت ما باز گردد اما سياه چاله ها به دليل قدرت جاذبه و مكش بسيار بالا نور تابيده شده به خود را جذب مي كنند.)


چگونگي ايجاد سياه چاله ها:

سياه چاله‌ها زماني شکل مي‌گيرند که ماده‌ي ستاره‌اي بزرگ بر روي خود فرو بريزد، و در اين حين، فشار لازم به طرف خارج براي خنثي کردن نيروي گرانشي که به طرف داخل وارد مي‌شود، وجود نداشته باشد. از اين رو فشار گرانش به ساير نيروهاي داخلي غلبه مي‌کند و سياهچاله تا بينهايت در خود فرو مي‌ريزد. در اين صورت نيروي گرانشي به قدري زياد مي‌گردد که حتي نور نيز نمي‌تواند از آن بگريزد. در نهايت سياهچاله در پوششي تاريک از خودش احاطه مي‌شود که ما آن را افق رويداد مي‌ناميم. اجرام و تابش‌ها هنگام رد شدن از افق رويداد ناگزير به سمت سياهچاله کشيده مي‌شوند. به همين دليل ما آن ها را نمي‌بينيم و سياه مي‌ناميم. تمام سياهچاله‌هاي کشف شده تا‌کنون ، داراي چرخش به دور خود بوده‌اند. گاهي آنقدر زياد که به بيش از دور در ثانيه مي‌رسيد. اما در اين نظريه جديد، اگر شما سياهچاله‌اي را بيابيد که سرعت گردش به دور خودش بسيار زياد باشد، در آن صورت مقدار حرکت زاويه اي چرخشش، بر نيروي گرانش حاصل از جرمش غلبه مي‌کند و مي تواند افق رويداد را کاهش دهد و يا از بين ببرد و سياهچاله را بدون پوشش کند. اما سياهچاله‌اي با برابر جرم خورشيد، به سرعت چرخشي بيش از چند هزار دور بر ثانيه نياز دارد.

ما مي دانيم، اکثر سيارات به علت جاذبه آن به دور يک ستاره بزرگ در گردش هستند. زماني که اخترشناسان سياراتي را ديدند که به دور مرکزي مي چرخند که ستاره اي وجود ندارد، نتيجه خواهند گرفت، که يک سياهچال يا ستاره نتروني در آن وجود دارد. در کل آنها با سه عامل جرم، شار ژ الکتريکي و سرعت گردشي شناخته مي شوند. اگر جرم خورشيد ما به اندازه يک کره به قطر ? کيلومتر کوچک شود تبديل به يک سياهچال خواهد شد.

درون سياه چاله ها چه مي گذرد؟
اگر مقداري ماده به داخل حفره سياه، از قبيل آنچه که از يک ستاره مرده بجاي مانده بيندازيد، نتيجه نهايي، همواره الزاما يک چيز خواهد بود و تنها جرم ، بار الکتريکي و اندازه حرکت زاويه اي، که جسم با خود حمل مي کند باقي خواهند ماند. اما اگر کل جهان به داخل حفره سياه خود بيفتد، يعني به شکل سياهچاله در آيد، ديگر حتي جرم ، بار الکتريکي و اندازه حرکت زاويه اي نيز ناپديد ميگردند.
ذرا ت مي توانند وارد سياهچاله شوند اما هرگز نمي توانند از آن بيرون آيند. مي توانيم بر حسب سرعت فرار دركي سردستي از اين كه چگونه گرانش، ذرات را در سياهچاله در دام مي اندازد به دست آوريم . مي دانيم كه سرعت فرار از سطح زمين يازده كيلومتر بر ثانيه است . يعني پرتابه اي كه با اين سرعت يا بيشتر به سمت بالا پرتاب شود، براي هميشه بالا خواهد رفت .گرانش سياهچاله‌ها

در سال ???? " پير سيمون لاپلاس " رياضي دان فرانسوي نظريه اي را در ويرايش اول و دوم کتاب خود به نام آشکارسازي نظام جهان مطرح کرد. اين مطالب در ويرايش‌هاي بعدي کتاب حذف شد. اين نظريه در قرن نوزدهم توجه چنداني را به خود جلب نکرد زيرا فيزيک دانان براين باور بودند که نور به صورت موج و فاقد جرم است و بنابراين تحت تاثير گرانش قرار نمي‌گيرد اما بعد ها دانشمندان دريافتند كه گرانش سياهچاله ها به قدري زياد است که حتي نور هم نميتواند از دست آنها فرار کند و جذب سياهچاله ميشود. براي غلبه بر نيروي گرانشي سياهچاله ها لازم است سرعت فرار افزايش يابد، که مقدار آن بيشتر از سرعت نور مي‌باشد. طبق نظريه خاص نسبيّت که اکنون قابل قبول است، در جهان هيچ چيز نمي‌تواند با سرعت بيشتر از سرعت نور حرکت کند. به همين دليل سياهچاله‌ها اجازه نمي‌دهند هر چيزي از آنها خارج گردد. از سوي ديگر ، سياهچاله مي‌تواند ماده را از فضاي اطراف به درون خود ببلعد و بزرگتر شود. براي توضيح تمام پديده‌هايي که مربوط به سياهچاله مي‌شوند، فرضيه عام نسبيّت لازم مي‌باشد. بر اساس اين نظريه ، گذشت زمان در ميدان گرانشي قوي، آهسته مي ‌باشد.
پايان انرژي:
پس از اتمام سوخت ستاره ها چه اتفاقي خواهد افتاد؟ آيا جهان تبديل به يک مجموعه سيارات سرد و خاموش خواهد شد که در حال دور شدن از يکديگرند؟ اين سئوالي است که جوابش براي بشر نامعلوم است. اصطلاح سياهچاله يا حفره هاي سياه را دانشمند بزرگ و اولين متخصص فيزيک نظري در زمينه سياهچاله ها،«جان ويلر» اين نام را براي آنها انتخاب کرد. کتاب گرانش وي که به همراه «ميسنر» و « تورن» نوشته شد همچنان از نوشته هاي کلاسيک و مراجع مهم نسبيت است که از پايه شروع کرده تانسور ها را توضيح مي دهد و به فيزيک کوانتم و ترموديناميک و مباحث پيشرفته ديگر مي رسد
سياهچاله چيست؟
يکشنبه, 03 ارديبهشت 1391 ساعت 20:12
سياهچاله ها مناطقي از فضا مي باشند که نيروي گرانش در آنجا به قدري زياد است که هيچ چيز نمي تواند از آن منطقه بگريزد. سياهچاله ها قابل رويت نيستند و در واقع نامرئيند زيرا حتي نور نيز در دام آنها گرفتار مي شود.

تشريح بنيادي سياهچاله ها بر اساس معادلات موجود درتئوري نسبيت عام آلبرت اينيشتين مطرح شد. اين تئوري در سال 1916 منتشر گرديد. سياهچاله ها مناطقي از فضا مي باشند که نيروي گرانش در آنجا به قدري زياد است که هيچ چيز نمي تواند از آن منطقه بگريزد. سياهچاله ها قابل رويت نيستند و در واقع نامرئيند زيرا حتي نور نيز در دام آنها گرفتار مي شود. تشريح بنيادي سياهچاله ها بر اساس معادلات موجود درتئوري نسبيت عام آلبرت اينيشتين مطرح شد.
اين تئوري در سال 1916 منتشر گرديد. خصوصيات سياهچاله ها نيروي گرانش نزديک يک سياهچاله بسيار قوي است چرا که همه ذرات سياهچاله در يک نقطه در مرکزآن متمرکز شده اند. فيزيکدانان به اين نقطه، نقطه تمرکز (singularity) مي گويند و بر اين باورند که اندازه آن از هسته يک اتم نيز کوچک تر است.
به سطح يک سياهچاله افق رويداد مي گويند. اين سطح يک سطح معمولي قابل ديدن يا لمس کردن نيست. در افق رويداد، کشش نيروي گرانش بينهايت قدرتمند است. يک شي در اين منطقه تنها براي يک آن مي تواند حضور داشته باشد و سپس در ذرات نورغرق شده و فرو مي رود. ستاره شناسان براي تعيين اندازه يک سياهچاله شعاع افق رويداد را اندازه مي گيرند. شعاع يک سياهچاله بر حسب کيلومتر برابر است با سه برابر جرم خورشيدي اجرام موجود در سياهچاله.
جرم خورشيد برابر است با يک جرم خورشيدي. هيچ سياهچاله اي به طور دقيق هنوز کشف نشده. دانشمندان براي اثبات اين که يک جرم فشرده يک سياهچاله است بايستي اثراتي را اندازه گيري کنند که تنها يک سياهچاله قادر به اعمال و ايجاد آنها مي باشد. انحناي شديد موج نور و کند شدن بيش از حد زمان مي توانند دو نمونه از آثار وجود يک سياهچاله باشند. اما ستاره شناسان اجرام فشرده اي را پيدا کرده اند که با کمي ترديد مي توان آنها را سياهچاله فرض نمود و ادامه اين مقاله نيز بر اساس اين يافته ها مي باشد.
تشکيل سياهچاله ها طبق نظريه نسبيت عام، يک سياهچاله زماني ايجاد مي شود که يک ستاره سنگين سوخت هسته اي خود را به اتمام مي رساند و پس از آن توسط نيروي گرانش خودش فشرده مي گردد. تا هنگاميکه ستاره در حال مصرف سوخت مي باشد، انرژي ناشي از آن تعادل ستاره را در برابر نيروي گرانش حفظ مي کند. پس از اتمام سوخت ستاره ديگر قادر به تحمل وزن خود نيست در نتيجه مرکز ستاره دچار فروريختگي مي شود. اگر جرم مرکز ستاره بيش از سه برابر جرم خورشيد باشد، ظرف کمتر از يک ثانيه درون نقطه تمرکز فرو مي ريزد.
سياهچاله هاي کهکشاني اغلب ستاره شناسان بر اين باورند که کهکشان راه شيري— کهکشاني که منظومه شمسي ما در آن قرار گرفته – شامل ميليونها سياهچاله است. دانشمندان تعدادي از آنها را در راه شيري پيدا کرده اند. اين اجرام در ستاره هاي دوتايي که اشعه ايکس صادر مي کنند مي باشند. يک ستاره دوتايي، يک جفت ستاره اند که دور يکديگر مي چرخند. در يک ستاره دوتايي که شامل يک سياهچاله و يک ستاره معمولي است، ستاره در فاصله نزديکي از سياهچاله در گردش است. در نتيجه، سياهچاله گازهاي ستاره را به شدت به درون خود فرو مي برد.
سايش و اصطکاک اتم هاي موجود در اين گازها در منطقه افق رويداد دماي گازها را به چندين ميليون درجه مي رساند. به دنبال آن، انرژي به صورت اشعه ايکس از اين گازها متشعشع مي گردد. ستاره شناسان اين تشعشعات را با استفاده از تلسکوپ اشعه ايکس تشخيص مي دهند. ستاره شناسان بر اساس دو دليل مي پذيرند که يک ستاره دوتايي شامل سياهچاله مي باشد:
1- هر دوتايي که يک منبع شديد و متغير از اشعه ايکس است. وجود اين اشعه ها اثبات کننده وجود يک ستاره فشرده است. اين ستاره فشرده ممکن است يک سياهچاله و يا جرمي با فشردگي کمتر يعني ستاره نوتروني باشد.
2- يک ستاره مرئي با چنان سرعتي در مدار خود در گردش است که تنها يک جرم با سه برابر جرم خورشيد ممکن است عامل اين سرعت باشد. سياهچاله هاي عظيم الجثه دانشمندان بر اين باورند که همه کهکشانها داراي يک سياهچاله عظيم الجثه در مرکز خود مي باشند.
گمان مي رود جرم هريک از اين سياهچاله ها بين يک ميليون تا يک بيليون جرم خورشيدي باشد. ستاره شناسان به اينکه اين سياهچاله ها بيليونها سال پيش در اثر گازهاي متمرکز شده در مرکز کهکشانها توليد شده باشند مظنون مي باشند.
دلايلي قطعي وجود يک سياهچاله عظيم الجثه در مرکز کهکشان راه شيري را اثبات ميکنند . ستاره شناسان بر اين باورند که اين سياهچاله يک منبع عظيم از امواج راديويي به نام سگيتاريوس آ (Sagittarius A* (Sgr A*)) مي باشد.
مهمترين دليل براي اينکه ثابت نمايد Sgr A يک سياهچاله عظيم الجثه است، سرعت حرکت ستاره ها به دور آن است. سريعترين ستاره که تا به حال در کهکشان راه شيري مشاهده شده هر 2/15 سال يکبار به دور Sgr A با سرعت 5000 کيلومتر (3100 مايل( در ثانيه گردش مي نمايد.
حرکت اين ستاره، ستاره شناسان را متقاعد مي کند که شئ سنگيني چندين ميليون برابر جرم خورشيد در مرکز مدار اين ستاره وجود دارد. تنها جرم شناخته شده که مي تواند به اين سنگيني باشد و در مرکز مدار اين ستاره قرار بگيرد يک سياهچاله است.


 

 

 

براي ورود به محيط بازي آنلاین فضایی اينجا كليك كنيد

 

 

 

 

 

 

 

 

     
راهنمای بازی آنلاین
شروع بازي آنلاين
 دفاع از سياره
  مديريت چند سياره
  ساخت قمر ماه
مدیریت قمرها
 ساخت سیاره مستعمره
  نابود کردن اقمار
  افزایش سرعت بازی
  دزدان فضایی و دریایی
  همکاری گروهی
  حمله زمانی
سوالات متداول
در جستجوی هیولا
استفاده از رادار 
  کلید طلایی
  ارتش متحد فضایی
  ساختن طلا
  عدم هک اکانت امپراطوری
مولتی اکانت و خروج موقت
تغییر نام کاربری در اکانت
تغییر نام سیارات و اقمار
پیام عدم ساخت و ساز
  استخدام فرماندهان فضا
استفاده از دروازه جهش
حرف های بازیکنان
دفاع متحد و گروهی
  قوانین
 
 

Copyright (C) 2012-2013 lordha.COM All rights reserved
کلیه حقوق سایت لردها متعلق به تیم {لردها} می باشد . طبق قوانین کپی رایت هرگونه نسخه برداری و کپی از محتواي سایت ممنوع می باشد